Fri til møter og kurs for tillitsvalgte

Tjenestefri for tillitsvalgte

Tillitsvalgte skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri for deltakelse når de innkalles til kurs, møter og annet i regi av Økonomiforbundet.

Begrepet «uten tvingende grunn» må forstås slik at det skal mye til for at tjenestefrihet skal kunne nektes. Imidlertid skal man ta tilbørlig hensyn til at virksomheten ikke lider skade grunnet tjenestefri.

NHO og Virke

Rett til fri til møter etc reguleres av Hovedavtalen mellom NHO og YS § 5-8 "Tjenestefri for tillitsvalgte". Denne bestemmelsen gjelder kontortillitsvalgte i bedriften. I Hovedavtalen mellom Virke og YS reguleres dette i § 4-4.4 Møter m.v. innen fagorganisasjonen. I denne bestemmelsen inngår både kontortillitsvalgte i bedriften og organisasjonstillitsvalgte innen fagorganisasjonen. 

Disse bestemmelsene gir deg som tillitsvalgt rett til fri. De gir deg imidlertid ikke rett til fri med lønn. 

Særavtale

I tillegg finnes det en bestemmelse i malen til særavtale som ligger til grunn for mange av særavtalene som er inngått på ulike regnskapskontor. Denne bestemmelsen sørger for bedre betingelser ved at tillitsvalgte også har rett til rett til fri med lønn en dag årlig eller to dager annethvert år:  

"Tillitsvalgte opprettholder lønn inntil en dag per år ved tillitsvalgtopplæring, alternativt 2 dager annethvert år, om slik opplæring blir gjennomført".

Tariffavtalene med Virke og NHO er rammeavtaler, og de åpner for inngåelse av lokale særavtaler. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med om dere har inngått en særavtale på kontoret som gir deg bedre betingelser i ditt arbeid som tillitsvalgt.

Spekter 

I § 52 "Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte" i Hovedavtalen mellom Spekter og YS gis det tjenestefri uten trekk i lønn (i inntil 12 dager per år) for både kontortillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte. Se Hovedavtalens bestemmelser for detaljer. 

 

 


Del på facebook