Medbestemmelse

Medbestemmelse er en rett arbeidstakerne har til å være med på å utforme egen arbeidsplass og arbeidsmiljø. De tillitsvalgte er representanter for de ansatte og deres medbestemmelsesrett er nedfelt i lov- og avtaleverk.

Det viktigste verktøyet for den tillitsvalgte i forhold til medbestemmelse er hovedavtalen. I hovedavtalen finner du bestemmelsene som ivaretar de tillitsvalgtes rettigheter, plikter og muligheter for medbestemmelse. Hovedavtalene i NHO, Virke og Spekter har alle et eget kapittel som tar for seg informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

Formålet med hovedavtalene er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Hovedavtalen opererer med tre former for medbestemmelse. Som tillitsvalgt bør du være klar over hva forskjellen på disse er.

Informasjon

Hvis det er snakk om informasjonsplikt har arbeidsgiver kun en plikt til å informere de tillitsvalgte. Dette bør skje så tidlig som mulig. 

Drøftinger

Hvis det er snakk om drøftinger har tillitsvalgte rett til å bli hørt før en beslutning tas. Arbeidsgiver har likevel styringsrett i slikes saker. Drøftinger skal skje så tidlig som mulig og du som tillitsvalgt skal ha tid til å forberede deg. De innspill du har skal bli vurdert. Du bør kjenne til hvilke temaer som er drøftingssak slik at du kan kreve drøftinger dersom arbeidsgiver glemmer å innkalle til slike møter. Hovedavtalen hjemler også at virksomhetens ordinære drift skal drøftes. Det vil si at selv om det ikke har skjedd noe spesielt kan det være greit å ha regelmessige drøftinger om hvordan det står til i virksomheten. Det kan for eksempel avtales at man har månedlige drøftingsmøter.

Forhandlinger  

Når det gjelder forhandlinger møter du som tillitsvalgt og arbeidsgiver som likeverdige parter. Målet er å komme frem til en avtale som begge parter kan enes om.

Les mer om medbestemmelse i Negotias temahefte.

(Kilde: Negotia.no)


Del på facebook