Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

Å være tillitsvalgt betyr at du representerer Økonomiforbundets medlemmer i bedriften din. Tariffavtalen er et viktig verktøy til hjelp når du utøver vervet ditt. Rettighetene og pliktene dine som tillitsvalgt er hjemlet i de enkelte hovedavtalene.

 

Rettigheter

 • Rett på nødvendig tid til å utføre ditt verv.
 • Rett på låsbart skap og adgang til telefon.
 • Rett til fri uten lønn til å delta i forhandlingsmøter etter hovedavtalen.
 • Tillitsvalgte skal ikke nektes tjenestefri uten tvingende grunn når de innkalles til møter og forhandlinger av sin organisasjon eller skal delta i eller holde faglige kurs.
 • Rett til å være talsperson for og representere de organiserte ansatte.
 • Rett til å følge opp og finne løsninger på saker som de enkelte arbeidstakerne mener å ha ovenfor bedriften, eller som bedriften mener å ha ovenfor de enkelte ansatte.
 • Rett til å ha uhindret adgang til de forskjellige avdelingene i bedriften i den utstrekning det er nødvendig for å utføre tillitsvervet.
 • Du har en spesiell stilling ved innskrenkninger, omorganiseringer og permitteringer.
 • Du har en særskilt beskyttelse mot oppsigelse.
 • Rett til å delta i drøftinger om blant annet: Bedriftens ordinære drift , f.eks.virksomhetens økonomi, forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift og lønns- og arbeidsvilkår.
 • Omlegging av driften, f.eks. innskrenkninger, fusjoner, fisjoner og nedleggelser.

 

Plikter

 • Plikt til å gjøre ditt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold med bedriften.
 • Plikt til å henvende deg direkte til arbeidsgiver eller denne representant når du har noe å fremføre.
 • Plikt til å ikke oppfordre til, eller medvirke i ulovlig konflikt. Du kan heller ikke legge ned dine verv i forbindelse med en slik konflikt.
 • Plikt til innen åtte dager å gi bedriften skriftlig melding med navn på de valgte tillitsvalgte (I hovedavtalen i Spekter - så snart som mulig).
 • Plikt til å gi bedriften svar på henvendelser som berører hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere uten ugrunnet opphold dersom det ikke foreligger særskilt grunn til å utsette svaret (Hovedavtalen i NHO og Virke).

 

(kilde: Negotia.no)


Del på facebook